مزایای آبیاری قطره ای

  • مصرف آب در بهینه ترین سطح
  • کاهش هدر رفت مواد مغذی/ کود به دلیل استفاده ی نقطه ای آب و تعدیل شستشو
  • عدم جذب آب توسط علف های هرز به دلیل عدم دسترسی به آب و کاهش رشد آنها
  • محصول دهی بالا
  • استفاده از کود با راندمان بالا
  • حداقل هزینه اجرایی
  • عدم فرسایش خاک
  • افزایش ظرفیت تصفیه خاک
  • عدم ترکیب کود و آبهای سطحی
  • بهبود رویش دانه ها
  • استفاده ایمن از آبهای بازیافتی
  • عدم لزوم مسطح کردن زمین های کشاورزی
  • کاهش 50 درصدی اتلاف کود
  • کاهش هزینه انرژی به دلیل اجرا کم فشار نسبت به سایر روش ها