چرا گیاهان آبیاری قطره ای را ترجیح می دهند؟ 

درست مانند انسان ها، گیاهان دوست دارند که آب و مواد مغذی خود را به شیوه متعادلی دریافت کنند. هیچ کس نمی خواهد یک روز به اندازه یک ماه غذا بخورد و برای گیاهان هم همینطور است. به همین دلیل است که آبیاری قطره ای آب و مواد مغذی را به طور مرتب و در دوزهای کوچک ارائه می کند و شرایط رشد بهینه را فراهم می کند که به تولید بیشترین میزان عملکرد ممکن می انجامد
به این دلایل گیاهان با آبیاری قطره ای پربارتر می شوند:
   در دسترس بودن آب و مواد مغذی بالا
   دوزهای آب و مواد مغذی با نیاز برای رشد گیاه سازگار هستند
   عدم اشباع شدگی، و هوادهی خوب خاک
  از شوري بالاي ناشي از کاربرد زياد کودها جلوگيري مي کند
  عدم مرطوب شدن شاخ و برگ که می تواند به بیماری های قارچی منجر شود